Advanced Lasers & Optics Division
Home Advanced Lasers & Optics Division

Staff members of Laser & Optical Instrumentation Laboratory

SrNo. Name
1. Shri S. Shyam Sundar
2. Shri C. Rajan
3. Shri Pradeep Kumar
4. Shri Ranjeev Kumar Choudhary
5. Shri Pramod Mahto
6. Dr. Sendhil Raja S.
7. Dr. Jogy George
8. Shri L.N. Birla
9. Shri Siddhesh Arun Pai
10. Kum. Asmita Malik
11. Shri Rohan Bhandare
12. Shri Ishant Ashok Dave
13. Shri Brijesh Chandra Pant
14. Shri Mohammad Khursheed
15. Kum. Priyanka Sharma
16. Shri Thondapu Sivananda Reddy
17. Shri Shegokar Vinay Nandkishor
18. Shri Sunil Kumar
19. Shri Sharad Kumar
20. Shri Mayank Chaturvedi

Staff members of High Energy Laser Development Lab

SrNo. Name
1. Shri Sudarshan Patwa
2. Shri S. William Amalraj
3. Shri A.P. Kulkarni
4. Shri K.H. Modi
5. Shri N.S. Benerji
6. Shri N.K. Varshnay
7. Shri Shrikanth Gurram
8. Shri Omeshkumar B. Dongre
9. Smt. Shashi Jain
10. Shri Amrendra Singh
11. Shri Rajesh Kumar Patidar
12. Shri Krishna Kant Mani
13. Shri Deepak Daiya
14. Kum. Jyoti Sharma
15. Shri Manish Mehar

Staff members of Optical Design and Development Lab

SrNo. Name
1. Shri M.P. Kamath
2. Shri Swapan Kumar Dey
3. Shri K. Selvaraj
4. Shri A.K. Biswas
5. Shri S.S. Thangavel
6. Shri G. Muralidharan
7. Shri Sanjiv Kumar Tiwari
8. Shri Y. Pawan Kumar
9. Shri G. Ragoubady
10. Shri Sarvendra Singh
11. Shri Rishipal
12. Shri D. Raghunathan
13. Shri Anil Kumar

Staff members of Optical Coatings Laboratory

SrNo. Name
1. Shri V.V.V. Subrahmanyam
2. Shri Rajiv Kamparath
3. Dr. Chandrachur Mukherjee
4. Dr. Suparna Pal
5. Shri Lokendra Chandravanshi
Best viewed in 1024x768 resolution