List of scientific and technical staff members of L&FMD:

Sr. No. Name
1. Dr. A.K. Karnal
2. Dr. Vidya Sagar Tiwari
3. Shri M.K. Singh
4. Dr. S.M. Gupta
5. Shri D.K. Kohli
6. Dr. Sunil Verma
7. Dr. Gurvinderjit Singh
8. Dr. Indranil Bhaumik
9. Dr. Rajeev Bhatt
10. Dr. Satapathy S.
11. Smt. Rashmi Singh
12. Dr. Sushil Kumar Sharma
13. Smt. Rachna Selvamani
14. Shri Sanjib Karmakar
15. Shri Ashish Kumar Singh
16. Shri Chiranjit Debnath
17. Kum. Sushmita Bhartiya
18. Shri Mohammad Soharab
19. Shri Sajith B.K.
20. Shri Pratik Prataprao Deshmukh
21. Dr. Sujan Kar
22. Shri Sushil Kumar Pathak
23. Shri Yashpal Singh
24. Shri Amit Saxena
25. Shri S.M. Sharma
26. Shri Prem Kumar
27. Shri Gopal P. Mohod
28. Shri Siddhram Markam
29. Shri S.R. Bagade